تعیین بازدید از مراکز نظامی در صلاحیت تیم مذاکره‌کننده نیست