بعثت پیامبر اسلام(ص) پدید آوردنده تمدن و فرهنگی نوین برای بشریت بود