شهید شاه‌بختی: قلب‌های دانش آموزان معدن حب و عشق به خدا و اسلام است