انتقاد شدید از پاداش میلیاردی برای بازیکنان و کادر فنی سپاهان