اجرای تور تعالی کیفیت در بخش فناوری اطلاعات/ ارتباط با مراکز علمی