تقدیر رئیس نمایشگاه کتاب از برگزارکنندگان بخش کودک و نوجوان