بررسی سرپرستی دانشگاه فرهنگیان و دیگر دانشگاه‌ها در انتظار دستور رئیس جمهور