خداوند در گفت و گو با پیامبر(ص) کدام زندگی را گواراتر و پایدارتر دانست؟