نفوذ سیاسیون در بدنه خودروسازی ها آفت اقتصاد کشور/صنعت خودرو از حیات‌خلوت افراد چهره خارج شود