2.5 ماه به دلیل برف سنگین در روستای محل تدریس ماندم