نامه زیباکلام به مطهری درباره بودجه فرهنگی ۳۶ دستگاه و مقایسه آن با بودجه محیط زیست