ممنوعیت تردد در محور کندوان/محور فرعی شمشک_دیزین مسدود است