ارزیابی روحانیون از نمایشگاه کتاب؛ اکسیر رضایتمندی مخاطبان