محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری مصری در بیرجند برگزار شد