مشکلات زیادی در دریافت و حمله داریم/امیدوارم این مشکلات برای این لحظه باشد