ژنرال آمریکایی: داعش در «حالت دفاعی» قرار گرفته است