دولت از طرح‌هاي توسعه پيرامون حرم رضوي حمايت مي‌کند