نظام وظیفه: متقاضیان جریمه ریالی سربازی منتظر پیامک باشند