استاندارد آثار تلویزیون پایین آمده است/ انتقاد از حذف پخش زنده