ماستی همه فن حریف که برخی حساسیت ‌های فصلی را ضربه فنی می‌کند