پنج دونده از تیم پارس مهر فارس به مرحله نهایی تیم ملی بانوان دعوت شدند