ترافیک روان در جاده‌های اردبیل وجود دارد/رانندگان مراقب لغزندگی جاده‌ها باشد