تنها نکته ای که در روز آخر قلعه نویی را خوشحال کرد