حرم و خیمه گاه امام حسین (ع) و حرم حضرت ابوالفضل (ع) با ...