اولیویرا: به ما کلک زدند / منصوریان: کار کثیفی انجام شد