ایران و ابوظبی در زمینه تعمیر هواپیما همکاری می‌کنند