جیبوتی: تنها در صورتی به کشتی ایران اجازه عبور می‌دهیم که عربستان اجازه دهد