یارب به حق ناقه صالح عذاب کن/ نسل به جای مانده قوم ثمود را