فعاليت‌هاي تام در صنايع نفتي و معدني متمركز مي شود