توافق هسته‌ای به جدیت طرفهای مذاکره با ایران بستگی دارد