بررسی اثر ضد مالاريايی عصاره اندام هوايی گياه چويل