طوفان القلمون و سیطره رزمندگان مقاومت بر قله ها / فروپاشی راهبرد تروریست های تکفیری