برگزاری بزرگداشت مولوی در همایش مشترک ایران وترکیه