اجرای نمایش با سه تکنیک عروسکی/ دزد کوزه عسل پیدا می شود