اجرای 7 نمایش منتخب خیابانی طی اعیاد شعبانیه در آمل