«القسام»: شمارش معکوس برای نابودی رژیم صهیونیستی آغاز شده است