خبر تساوی از نیمکت ذخیره‌ها مطرح شد/ اتفاقات را بررسی می‌کنیم