واکنش آلمان نسبت به اعدام شیخ نمر: این نوع مجازات را ...