بزرگترین معدن روی خاورمیانه در آستانه جذب سرمایه گذار خارجی