جمهوری خواهان بازهم از اوباما انتقاد کردند: تهدید فناوری سنتی ایران را دست کم نگیر