فصل پرفراز ونشیب برای راه آهن/ازجدایی بازیکنان تا تغییر مکرر مربی