برگزاری جشن مبعث در مساجد و حسینیه های البرز با حضور مبلغان