اجاره مصلی برای ۱۰ روزِ نمایشگاه کتاب حدود ۴ میلیارد تومان است