ایرانیان: هیچکس متوجه نشد خبر تساوی بازی سپاهان – سایپا از کجا آمده است