مهم‌ترین توافق نشست کمپ دیوید/ اطمینان خاطر دولت‌های عرب خلیج‌فارس نسبت به موضع آمریکا