تحصن شهروندان انگلیسی برای آزادی شیخ نمر مقابل مقر کامرون