واگذاری خرید تضمینی دانه‌های روغنی برای جلوگیری از دامپینگ بود