وزارت همبستگی اجتماعی مصر:ادعای سوء استفاده شیعیان ...