45 هزار نیازمند برای دریافت کمک از کمیته امداد خراسان شمالی یاری خواستند