«بیشکک» به فرآیند همگرایی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شتاب می‌بخشد